U presenteer

Man­chet voor wind­dich­te af­slui­ting : Roflex exto dichting pro clima

intello

Telecharger

Roflex exto

Man­chet voor wind­dich­te af­slui­ting van on­der­span- en on­der­dak­ba­nen

Toepassing

Man­chet voor wind­dich­te af­slui­ting van on­der­span- en on­der­dak­ba­nen, als­me­de van hout­ve­zel­pla­ten (in com­bi­na­tie met TES­CON PRI­MER RP) op bui­zen van door­gangste­gels.

Het for­maat van RO­FLEX EX­TO maakt ge­mak­ke­lij­ke ver­lij­ming mo­ge­lijk op de on­der­dank- resp. on­der­span­baan on­der de ge­po­si­ti­o­neer­de door­gangste­gel.

In­dien no­dig kan de man­chet door bij­snij­den flexi­bel aan de aan­sluit­si­tu­a­tie wor­den aan­ge­past. De kleef­patch heeft een dif­fu­se­ren­de wer­king. Het dif­fu­sie­dich­te EP­DM-aan­deel is tot het nood­za­ke­lij­ke ge­re­du­ceerd.

Voordelen

 

 

  • Duur­zaam dich­te aan­slui­ting: Wind­dicht, wa­ter­ge­lei­dend, dif­fu­sie­open

 

 

  • Exac­te po­si­ti­o­ne­ring en een­vou­di­ge ver­lij­ming: Man­chet steekt zij­de­lings voor­bij de door­gangste­gel uit

 

 

  • Re­ver­si­bel: De ont­luch­tings­buis kan een­vou­dig uit de man­chet wor­den ge­trok­ken en weer in­ge­scho­ven wor­den

 

 

  • In het mid­den ge­deel­de af­dek­fo­lie is ge­mak­ke­lijk ver­wij­der­baar

 

 

  • Op­staan­de tu­le: Even­tu­eel bij de buis ge­vormd wa­ter wordt zij­de­lings af­ge­voerd