U presenteer

Orcon Line Aan­sluit­lijm op rol voor lucht­dich­ting pro clima

Aan­sluit­lijm intello Aan­sluit­lijm Telecharger

Orcon Line

Aan­sluit­lijm op rol voor lucht­dich­ting

Toepassing

Op­los­mid­del­vrije, duur­za­me, elas­ti­sche, vorst­be­sten­di­ge lucht­dich­tings­lijm op rol voor aan­slui­ting van dam­p­rem­mers en al­le ty­pen damp­blok­ke­rin­gen, bijv. pro cli­ma IN­TEL­LO, PE-, PA-, PP- en alu­mi­ni­um­fo­lies op mi­ne­ra­le of aan­gren­zen­de ru­we con­struc­ties, bijv. met­sel­werk, pleis­ter­werk, be­ton, ruw ge­zaag hout etc. con­form DIN 4108-7, SIA 180 en OE­N­ORM B 8110-2. Aan­ge­meld voor pa­tent.

Voordelen

  • Snel­le, scho­ne en vei­li­ge ver­lij­ming di­rect van de rol
  • Geen droog­tijd nood­za­ke­lijk, on­mid­del­lij­ke ex­tre­me kleef­kracht, aan­slui­ting di­rect lucht­dicht Geen aan­druk­lat no­dig op dra­gen­de on­der­gron­den
  • Uit­ste­kend af­dek­pa­pier ge­mak­ke­lijk af­scheur­baar, ver­hin­dert zij­de­ling­se ver­kle­ving met de on­der­grond, be­schermt de lijm te­gen vuil
  • Rek­baar: Bij ont­bre­ken van een stuk­je lijm­rups op het eind van de ver­lij­ming het ma­te­ri­aal ge­woon iets aan­trek­ken
  • Wa­ter­vas­te SO­LID-lijm, zon­der week­ma­kers, op­los­mid­de­len, emul­ga­to­ren en con­ser­ve­rings­mid­de­len