U presenteer

Intesana connect dam­p­rem- Dichting binnen pro clima

intello

Telecharger

Hoog­ef­fec­tie­ve dam­p­rem- en lucht­dich­tings­baan voor iso­la­ties op de dra­gen­de con­struc­tie, vocht­va­ri­a­bel, met 2 geïnte­greer­de zelf­kleef­zo­nes

Toepassing

Te ge­brui­ken als weer­be­sten­di­ge, vocht­va­ri­a­be­le dam­p­rem- en lucht­dich­tings­baan op be­schot on­der ke­pe­r­i­so­la­tie bij al­le dif­fu­sie­open con­struc­ties, bijv. met on­der­dak­ba­nen (pro cli­ma SO­LI­TEX) of zacht­board- en mdf-pla­ten. Voor het uit­blij­ven van bouw­scha­de bij bouw­fy­sisch veel­ei­sen­de con­struc­ties, zo­als dif­fu­sie­dich­te plat­te da­ken/schui­ne da­ken en groen­da­ken. Ook on­der ex­tre­me kli­maat­om­stan­dig­he­den bui­ten, zo­als in het hoog­ge­berg­te.

Voordelen

 

  • Op­ti­ma­le be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel­vor­ming, ook bij on­voor­zie­ne vocht­in­tre­ding door vocht­va­ri­a­be­le dif­fu­sie­weer­stand

 

 

  • Be­schermt de con­struc­tie tij­dens de bouw­fa­se te­gen weers­in­vloe­den van­af een dak­hel­ling van 10°

 

 

  • Bij­zon­der ho­ge, in elk kli­maat­be­reik werk­za­me vocht­va­ri­a­be­le dif­fu­sie­weer­stand met meer dan 100-vou­di­ge sprei­ding (sd-waar­de van 0,25 m tot meer dan 25 m)

 

 

  • Wa­ter­af­sto­tend en wa­ter­vast, be­loop­baar

 

 

  • Snel­le en vei­li­ge ver­lij­ming door geïnte­greer­de con­nect-zelf­kleef­zo­nes in de langs­rich­ting van de baan