U presenteer

re­no­va­tie­ daprem Dasatop Dichting binnen pro clima

intello

Telecharger

Vocht­va­ri­a­be­le re­no­va­tie­ dam­p­rem

Toepassing

Over­een­kom­stig DIN 4108 ge­schikt als Sub-and-Top dam­p­rem- en lucht­dich­tings­baan voor al­le con­struc­ties met dif­fu­sie­open on­der­dak- of on­der­span­ba­nen (bijv. pro cli­ma Solitex. De μd-waar­de van de on­der­dak­baan op be­schot mag maxi­maal 0,1 m zijn. Ook ge­schikt in com­bi­na­tie met zacht­board- en mdf-on­der­dak­pla­ten even­als dif­fu­sie­open dak­iso­la­tie­sys­te­men aan de bui­ten­zij­de.

Voordelen

 

 

  • Maxi­ma­le vei­lig­heid door Sub-and-Top-aan­bren­ging

 

 

  • Vocht­va­ri­a­bel: Be­scher­ming van de warm­te-iso­la­tie in het vak (sd-waar­de tot 2 m) ge­lijk­tij­dig op de spant ex­treem dif­fu­sie­open (sd-waar­de tot 0,05 m)

 

 

  • Geen lucht­dich­te aan­slui­tin­gen op de span nood­za­ke­lijk

 

 

  • Bij­zon­der scheur­vast door vlies­ver­ste­vi­ging: splijt niet en scheurt niet uit