U presenteer

af­dek­laag : Solitex UM connect Luchtdicht buiten pro clima

intello

Telecharger

4-laags on­der­dak­baan met 3D- af­dek­laag en zelf­kle­ven­de bu­tyl­strook

Toepassing

 

SO­LI­TEX UM con­nect is ge­schikt voor ge­ven­ti­leer­de en on­ge­ven­ti­leer­de con­struc­ties in com­bi­na­tie met al­le dak- en ge­vel­ma­te­ri­a­len zo­als ti­taan­zink, alu­mi­ni­um, roest­vrij staal, ver­zinkt staal, ko­per enz. Spun-bon­ded PP ver­hoogt de be­trouw­baar­heid van de con­struc­tie en wordt daar­om door toon­aan­ge­ven­de fa­bri­kan­ten van me­ta­len da­ken aan­be­vo­len. De 8 mm dik­ke 3D-af­dek­laag van spun-bon­ded PP be­schermt het dak­be­schot te­gen vocht­op­ho­ping en werkt ge­luid­we­rend bij re­gen of ha­gel.

Voordelen

 

 

  • 3D-af­dek­laag zorgt voor een goe­de lucht­om­spoe­ling van de plaat­on­der­zij­de, be­schermt te­gen cor­ro­sie en bied een ver­hoog­de ge­luids­dem­ping

 

 

  • Hoog dif­fu­sie­open met vocht­va­ri­a­be­le dif­fu­sie­weer­stand tot be­ne­den 0,02 m

 

 

  • Bij­zon­de­re vei­lig­heid door po­riënvrije, slag­re­gen­dich­te TEEE-mem­braan, wa­ter­ko­lom > 2.500 mm

 

 

  • Zeer ho­ge ver­ou­de­rings­be­sten­dig­heid en ther­mi­sche sta­bi­li­teit dank­zij TEEE-mem­braan

 

 

  • 3 maan­den vol­le­dig weer­be­sten­dig

 

 

  • Snel­le en vei­li­ge ver­lij­ming door geïnte­greer­de con­nect-zelf­kleef­zo­nes in de langs­rich­ting van de baan