U presenteer

on­der­span­baan : Solitex Mento 1000 Luchtdicht – pro clima

intello

Telecharger

3-laag­se on­der­da­ken- en on­der­span­baan, lich­te baan met func­ti­o­neel, mo­no­li­thisch TEEE-mem­braan

Toepassing

3-laag­se, ui­terst dif­fu­sie­open on­der­dak- en on­der­span­baan, ge­schikt voor het leg­gen op be­schot, on­der­dak­pla­ten van MDF en zacht­board en mat- resp. plaat­vor­mig ther­misch iso­la­tie­ma­te­ri­aal.

Voordelen

 

 

  • Hoog dif­fu­sie­open en ge­lijk­tij­dig maxi­maal slag­re­gen­dicht, wa­ter­ko­lom tot 10.000 mm

 

 

  • Op­ti­ma­le droog­con­di­ties voor dak­con­struc­ties: po­riënvrije TEEE-func­tie­mem­braan trans­por­teert vocht ac­tief naar bui­ten toe weg

 

 

  • Zeer ho­ge ver­ou­de­rings­be­sten­dig­heid en ther­mi­sche sta­bi­li­teit dank­zij TEEE-mem­braan

 

 

  • 3 maan­den vol­le­dig weers­be­sten­dig Ge­schikt voor tij­de­lij­ke af­dek­kin­gen over­een­kom­stig het pro­duct­in­for­ma­tie­blad van de ZVDH

 

tableaumento