U presenteer

Home luchtdicht pro clima

­luchtdicht famille-maison

Filosofie

Bij pro clima staat de mens cen­traal. De werk­ne­mers zijn het be­lang­rijk­ste ka­pi­taal van een on­der­ne­ming. Werk­tijd is le­vens­tijd. Ple­zier in het werk ont­staat daar­bij van­uit de ver­een­zel­vi­ging met de on­der­ne­ming en uit het be­sef, dat de ei­gen be­trok­ken­heid zin­vol is.

Geschiedenis

In 1978 open­de de hui­di­ge be­drijfs­lei­der van MOLL bauöko­lo­gi­sche Pro­duk­te GmbH, Lot­har Moll, een ad­vies­bu­reau voor eco­lo­gisch bou­wen en leg­de daar­mee toen al de ba­sis voor pro clima.

In het be­gin van de ja­ren ’80 werd aan het bu­reau het « Bi­o­lo­gisch ei­land » toe­ge­voegd, on­der an­de­re met een han­del in uit­slui­tend eco­lo­gi­sche bouw­ma­te­ri­a­len. Van­af 1985 wer­den de eer­ste fo­lies voor con­vec­tie­be­scher­ming en dam­p­rem­men ont­wik­keld en on­der het han­dels­merk B.I. bouw­pa­pier (o.a. ECO COLL na­tuur­la­tex­lijm en DB+ bouw­pa­pier) ver­kocht. Met de in­tro­duc­tie van het merk pro clima in 1994 wer­den nog meer pro­duc­ten voor een pro­fes­si­o­neel luchtdichtings­sys­teem (luchtdicht) op de markt ge­bracht.

Van­daag is pro clima we­reld­wijd in meer dan 30 lan­den ac­tief en biedt com­ple­te dich­tings­sys­te­men voor bin­nen en bui­ten, met in­tel­li­gen­te fo­lies, ver­bin­dings­mid­de­len, kwa­li­teits­ga­ran­tie en een uit­ge­brei­de ser­vi­ce.

Met de markt­in­tro­duc­tie van het hoog­waar­di­ge
sys­teem pro clima IN­TEL­LO in 2004 ver­leg­de pro clima op­nieuw de gren­zen voor be­scher­ming te­gen bouw­scha­de en schim­mel.

Zin in de toekomst

Al­leen door een con­se­quen­te en be­wus­te om­zet­ting van in­tel­li­gen­te op­los­sin­gen naar de prak­tijk kan een hoog le­vens­ni­veau voor al­le men­sen op de­ze aar­de wor­den be­reikt.

Een be­wust ge­bruik van tech­no­lo­gieën en op­los­sin­gen – en dus van ken­nis – biedt in de bouw­sec­tor een ge­wel­dig po­ten­ti­eel. Al sinds de ja­ren ’80 heeft pro clima de­ze uit­ge­brei­de ken­nis ver­za­meld. Nu dient de­ze als ba­sis voor per­ma­nen­te in­no­va­tie.

Voor­al de ver­la­ging van de ener­gie­be­hoef­te door ther­mi­sche iso­la­tie en in­tel­li­gen­te af­dich­ting van de ge­bouw­schil zijn een­vou­di­ge maar ui­terst ef­fi­ciënte mo­ge­lijk­he­den om de toe­komst po­si­tief te beïnvloe­den.

… een taak voor on­ze ge­ne­ra­tie